Правила прийому

ПРО КОЛЕДЖ

Структура коледжу

Навчальний процес

Наші досягнення

Студентське життя

Абітурієнту

Студентам

Фотоальбоми

Правила прийому на навчання зі змінами для здобуття фахової передвищої освіти

до Хустської філії ТзОВ Львівський медичний фаховий коледж «Монада»

в 2022 році

 

I. Загальні положення

 

 1. Порядком керуються суб’єкти освітньої діяльності, які здійснюють прийом на навчання для здобуття фахової передвищої освіти незалежно від форм власності та сфери управління (далі – заклад освіти).
 2. Підставою для оголошення прийому на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра є ліцензія Міністерства освіти і науки України на здійснення освітньої діяльності на рівні фахової передвищої освіти та правила прийому, які затверджено педагогічною радою закладу освіти (далі – Правила прийому).
 3. Прийом на навчання для здобуття фахової передвищої освіти здійснюється закладом освіти ТзОВ Львівський медичний фаховий коледж «Монада» на конкурсній основі за відповідними джерелами фінансування.
 4. Організацію прийому вступників для здобуття фахової передвищої освіти здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом керівника закладу освіти. Головою приймальної комісії призначається керівник закладу фахової передвищої освіти. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію закладу освіти, затвердженим наказом керівника закладу освіти – юридичної особи, з урахуванням вимог Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про приймальну комісію закладу освіти оприлюднюється на його офіційному вебсайті (вебсторінці).

Керівник закладу освіти забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі Порядку, Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу та/або виконання процедур вступної кампанії керівником закладу освіти.

Усі питання, пов'язані з прийомом на навчання для здобуття фахової передвищої освіти, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на офіційному вебсайті (вебсторінці) http://www.monada-khust.com.ua закладу освіти не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення.

 1. У цих Правилах прийому терміни вжито в таких значеннях:

вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника до здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, що проводиться у формі індивідуальної усної співбесіди, конкурсу творчих (далі – творчого конкурсу) або інших видів вступних випробувань, встановлених відповідно до Правилах прийому;

вступник – особа, яка подала заяву(и) про допуск до участі в конкурсному відборі на одну (декілька) конкурсних пропозицій;

конкурсна пропозиція – пропозиція закладу освіти (відокремленого структурного підрозділу закладу освіти) щодо кількості місць для прийому вступників на певні спеціальності (одну або декілька спеціалізацій, освітньо-професійних програм, тощо в межах спеціальності), форми здобуття освіти, курсу, творчих конкурсів, вимог до мотиваційних листів вступників, строку навчання на основі здобутого освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня або освітнього ступеня. Розрізняють основні та небюджетні конкурсні пропозиції. У разі якщо конкурсна пропозиція поєднує декілька освітньо-професійних програм тощо, в Правилах прийому зазначаються порядок розподілу здобувачів між ними та строки обрання здобувачами таких програм не раніше двох місяців після початку навчання;

конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, яка обраховується за результатами вступних випробувань та іншими конкурсними показниками з точністю до одиниці відповідно до  Правил прийому;

конкурсний відбір – процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів та/або мотиваційних листів для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра відповідно до Правилах прийому (незалежно від форми власності закладу освіти та джерел фінансування навчання);

мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітньо-професійну програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано копії (фотокопії) матеріалів, що підтверджують викладену в листі інформацію;

небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням);

особливо небезпечна територія - територія України, яка визнана тимчасово окупованою в умовах воєнного стану відповідно до пункту 3 частини першої статті 3 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", територіальні громади, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), переліки яких сформовано в електронній формі відповідно до Положення про інформаційну систему формування переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 травня 2022 року N 562, а у разі відсутності технічної можливості формування такого переліку в електронній формі - затверджені Мінреінтеграції за погодженням з Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових (військово-цивільних) адміністрацій;

організована група вступників – це зовнішньо створена роботодавцем група вступників, які вступають для здобуття фахової передвищої освіти за однією освітньо-професійною програмою за кошти роботодавця;

рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно до Правил прийому;

старші курси – курси освітньо-професійних програм закладів фахової передвищої освіти, окрім першого;

творчий конкурс – форма вступного випробування для вступу для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, яка передбачає очну або дистанційну (за рішенням закладу освіти) перевірку та оцінювання творчих здібностей вступника (у тому числі здобутої раніше спеціалізованої освіти), необхідних для здобуття фахової передвищої освіти за спеціальністю, яка включена до Переліку спеціальностей, прийом на навчання до закладів фахової передвищої освіти, за якими здійснюється на основі базової або повної загальної (профільної) середньої освіти з урахуванням рівня творчих здібностей вступників, наведеного у додатку 1 до цього Порядку. За результатами творчого конкурсу виставляється позитивна оцінка за шкалою 100-200 (з кроком від одного до десяти балів) або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»);

технічна помилка – помилка, допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення відомостей про вступника або заяви до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – ЄДЕБО), що підтверджується актом про допущену технічну помилку;

чергова сесія прийому заяв – період прийому заяв та документів під час вступної кампанії, визначений Правилами прийому закладу фахової передвищої освіти від п’яти до тридцяти календарних днів.

Термін «закордонні українці» вжито у значенні, наведеному в Законі України «Про закордонних українців».

Інші терміни вжито у значеннях, наведених у Законах України «Про освіту» та «Про фахову передвищу освіту».

 

II. Прийом на навчання до закладів фахової передвищої освіти

 

 1. Для здобуття фахової передвищої освіти приймаються:

особи, які здобули базову середню освіту – для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за денною (дуальною) формою здобуття освіти одночасно із виконанням освітньої програми профільної середньої освіти професійного спрямування;

особи, які здобули повну загальну середню освіту (профільну середню освіту);

особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника;

особи,   які здобули освітньо-кваліфікаційний      рівень молодшого спеціаліста або освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра;

особи, які здобули будь-який ступінь вищої освіти.

Для здобуття фахової передвищої освіти за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий освітньо-професійний ступінь чи ступінь (рівень) вищої освіти або мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

 1. Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, можуть прийматись на другий (третій) курс або на перший курс (зі скороченим строком навчання).

Для здобуття фахової передвищої освіти за іншою спеціальністю особи можуть вступати на другий (третій) курс або на перший курс (зокрема, зі скороченим строком навчання).

Відраховані здобувачі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста можуть бути поновленими для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність у тому самому або іншому закладі освіти на такий самий або наступний курс, на спеціальність іншої галузі знань на такий самий або попередній курс.

Відраховані здобувачі вищої освіти ступенів молодшого бакалавра, бакалавра мають право бути поновленими для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за індивідуальною програмою на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність у тому самому або іншому закладі освіти.

 1. Прийом на навчання проводиться за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.

Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує заклад освіти, що здійснює підготовку за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра відповідно до наявних ліцензій, та вносить до ЄДЕБО у визначені цими  Правилами строки.

Назви конкурсних пропозицій формуються без позначок та скорочень державною мовою і можуть дублюватися іншими мовами.

 1. Особливості прийому на навчання для здобуття фахової передвищої освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення та адміністративній межі або які переселилися з неї після 01 січня 2022 року, в частині проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, отримання документа державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту (якщо особа не отримала документ про освіту відповідно до законодавства), визначаються відповідно до Правил прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2021 року № 271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за № 505/36127 (далі - наказ № 271).

Особливості прийому на навчання для здобуття фахової передвищої освіти осіб, які зареєстровані на особливо небезпечній території та знаходяться на особливо небезпечній території, або примусово переміщені (депортовані) на тимчасово окуповану територію, територію Російської Федерації або Республіки Білорусь визначено у розділі VIII цього Порядку.

 

ТзОВ Львівський медичний фаховий коледж «Монада» здійснює прийом на навчання згідно з Ліцензією - серія АЕ, № 458761 від 05.08.2014р., за акредитованими освітньо-професійними програмами:

 

Галузь знань -  22 Охорона здоров’я:

 

Спеціальність 221 «Стоматологія»;

- Освітньо-професійна програма  «Стоматологія ортопедична», кваліфікація - технік зубний – сертифікат ПС 001895;

 

Спеціальність 223 «Медсестринство»:

- Освітньо-професійна програма «Лікувальна справа», кваліфікація – фельдшер – сертифікат  ПС 001896.

 

Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»

- Освітньо-професійна програма «Фармація, промислова фармація», кваліфікація -  асистент фармацевта – сертифікат ПС 001897

 

Відбіркова комісія працює щоденно (крім неділі) з 9.00 до 18.00, перерва з 13.00 до 13.30.

 

 

ІІІ. Джерела фінансування здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

 

 1. Фінансування підготовки здобувачів освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра здійснюється:

за кошти фізичних або юридичних осіб (на умовах контракту).

Особи, які здобули повну загальну середню освіту за кошти державного або місцевого бюджету, можуть вступати для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової середньої освіти лише за кошти фізичних або юридичних осіб.

 1. Іноземці та особи без громадянства, у тому числі закордонні українці, які постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, які потребують додаткового захисту, мають право на здобуття фахової передвищої освіти нарівні з громадянами України.
 2. Особи, які здобувають фахову передвищу освіту, мають право на здобуття освіти одночасно за декількома освітньо-професійними програмами у закладі фахової передвищої освіти, а також у декількох закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої (вищої) освіти за різними формами здобуття освіти, за умови отримання тільки однієї освіти за кошти державного або місцевого бюджету.

 

ІV. Обсяги прийому

 

 1. Прийом на навчання до ТзОВ Львівський медичний фаховий коледж «Монада» здійснюється в межах ліцензованого обсягу за кожною спеціальністю. Прийом на навчання на старші курси здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу.

Ліцензований обсяг встановлюється для кожної спеціальності і визначає максимальну кількість здобувачів фахової передвищої освіти на одному курсі (році навчання), яким заклад освіти може одночасно забезпечити здобуття фахової передвищої освіти відповідно до ліцензійних умов.

 1. Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначається закладом освіти у межах ліцензованого обсягу з урахуванням його поділу за формами здобуття освіти та оприлюднюються на офіційному вебсайті (вебсторінці) закладу освіти.

 

Хустська філія ТзОВ Львівський медичний фаховий коледж «Монада»

здійснює прийом на навчання за таким ліцензованим обсягом :

 

Галузь знань -  22 Охорона здоров’я:

 

Спеціальність 221 «Стоматологія»

- Освітньо-професійна програма «Стоматологія ортопедична», кваліфікація - технік зубний – 30;

 

Спеціальність 223 «Медсестринство»

- Освітньо-професійна програма «Лікувальна справа», кваліфікація - фельдшер – 25.

 

Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»

- Освітньо-професійна програма «Фармація, промислова фармація»,

кваліфікація -   асистент фармацевта (денна форма навчання) – 25;

кваліфікація -   асистент фармацевта (заочна форма навчання) – 10.

 

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 

 1. Для вступників на основі базової середньої освіти за денною (дуальною) формою здобуття освіти:
 • реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 23 червня та завершується 31 жовтня;
 • прийом заяв та документів, визначених розділом VI цих Правил,

починається 30 червня та закінчується 13 липня о 18:00 год;

Додатковий набір для здобуття фахової передвищої освіти виключно за кошти фізичних або юридичних осіб заклад освіти визначає своїми Правилами прийому за умови додаткового зарахування не пізніше 31 жовтня. При цьому тривалість кожної сесії прийому документів становить не менше 5 днів.

 • творчі конкурси проводяться: з 14 липня до 21 липня.

Творчі конкурси для вступників, які зареєстровані на особливо небезпечній території, проводяться дистанційно за їх зверненням;

творчі конкурси, під час додаткового набору для здобуття фахової передвищої освіти виключно за кошти фізичних або юридичних осіб заклад фахової передвищої освіти проводить в строки, визначені Правилами прийому; творчі конкурси можуть проводитись відповідно до Переліку спеціальностей, прийом на навчання до закладів фахової передвищої освіти за якими здійснюється на основі базової або повної загальної (профільної) середньої освіти з урахуванням рівня творчих здібностей вступників (додаток  1 до цього Порядку); творчі конкурси проводяться в один тур;

 • рейтинговий список вступників, які вступають на основі вступних випробувань, із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття фахової передвищої освіти не пізніше: 12:00 год 26 липня;
 • вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахування – до 12:00 год 02 серпня;
 • зарахування вступників відбувається:

за кошти  фізичних або юридичних осіб – не пізніше ніж 03 серпня,

додаткове зарахування – не пізніше ніж 31 жовтня.

 

Додатковий набір (Додаток 2.1) для здобуття фахової передвищої освіти виключно за кошти фізичних або юридичних осіб заклад освіти визначає своїми Правилами прийому за умови додаткового зарахування не пізніше 31 жовтня. При цьому тривалість кожної сесії прийому документів становить не менше 5 днів.

 • прийом заяв та документів, визначених розділом VII цих Правил прийому:

1 етап: починається 08 серпня та закінчується 04 вересня о 18:00 год;

 • етап: починається 19 вересня та закінчується 16 жовтня о 18:00 год;
 • творчі конкурси проводяться:

1 етап: з 29 серпня до 04 вересня;

2 етап: з 10 жовтня до 16 жовтня; прийом на навчання до закладів фахової передвищої освіти, за якими здійснюється на основі базової або повної загальної середньої освіти з урахуванням рівня творчих здібностей вступників  (додаток 1); творчі конкурси проводяться в один тур;

 • рейтинговий список вступників, які вступають на основі творчого конкурсу, із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття фахової передвищої освіти та оприлюднюється не пізніше:

1 етап: 12:00 год 08 вересня;

2 етап: 12:00 год 19 жовтня

 • вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахування:
 • етап: до 12:00 год 11 вересня;
 • етап: до 12:00 год. 25 жовтня
 • зарахування вступників відбувається за кошти фізичних або юридичних осіб:

1 етап: до 12:00 16 вересня,

2 етап: - не пізніше ніж 31 жовтня.

 

 1. Для вступників на основі повної загальної (профільної) середньої освіти за денною (дуальною) формою здобуття освіти:

 

 • реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня та завершується 31 жовтня;
 • прийом заяв та документів, передбачених розділом VI цих Правил, розпочинається 14 липня;
 • прийом заяв та документів закінчується:

о 18:00 год 05 серпня – для осіб, які вступають на основі творчих конкурсів;

о 18:00 год 31 серпня – для осіб, які вступають на основі тільки мотиваційного листа;

 

додатковий набір для здобуття фахової передвищої освіти виключно за кошти фізичних або юридичних осіб заклад фахової передвищої освіти може передбачити своїми Правилами прийому за умови додаткового зарахування не пізніше 30 листопада;

 • творчі конкурси, проводяться в кілька потоків з 08 серпня по 16 серпня включно.

Творчі конкурси, під час додаткового набору для здобуття фахової передвищої освіти виключно за кошти фізичних або юридичних осіб заклад фахової передвищої освіти проводить в строки, визначені Правилами прийому.

 • рейтинговий список вступників, які вступають на основі творчих конкурсів, із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра не пізніше 12:00 год 01 вересня;
 • вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця до 12:00 год 15 вересня;
 • зарахування вступників відбувається:

за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 12:00 год 16 вересня  (додаткове зарахування на вільні місця виключно за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 30 листопада);

 

Додатковий набір (Додаток 2.2):

 • прийом заяв та документів, передбачених розділом VI цих Правил, розпочинається

1 етап: 19 вересня;

2 етап: 31 жовтня.

 • прийом заяв та документів закінчується:

1 етап: о 18:00 год 08 жовтня – для осіб, які вступають на основі творчих конкурсів;

о 18:00 год 16 жовтня – для осіб, які вступають на основі тільки мотиваційного листа;

2 етап: о 18:00 год 12 листопада – для осіб, які вступають на основі творчих конкурсів;

о 18:00 год 20 листопада – для осіб, які вступають на основі тільки мотиваційного листа;

Додаткові сесії творчих конкурсів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб проводяться:

1 етап: з 10 жовтня по 16 жовтня;

2 етап: з 14 листопада до 20 листопада

 • рейтинговий список:

1 етап: до 19 жовтня;

2 етап: 23 листопада

 • виконання вступниками вимог до зарахування, які отримали рекомендації, за кошти фізичних та юридичних осіб:

1 етап: до 18.00 25 жовтня;

2 етап: до 18:00 27 листопада

 • зарахування:

1 етап: не пізніше 30 жовтня;

2 етап: не пізніше 30 листопада

 

 1. Для вступників на основі повної загальної (профільної) середньої освіти за іншими (крім денної та дуальної) заочною формою здобуття освіти строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб визначаються Правилами прийому, при цьому прийом документів починається не раніше 13 липня, тривалість кожної сесії прийому документів становить не більше 30 днів, зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення чергової сесії прийому заяв та документів, протягом яких проводиться конкурсний відбір, але не пізніше 30 листопада 2022 року.

Прийом заяв та документів на заочну форму навчання проводиться:

Прийом документів та мотиваційного листа від вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти та для вступників, які вступають на основі раніше здобутої освіти  - у електронній або паперовій формі – з 14  липня до 13 серпня

Рейтинговий список вступників  - до 12:00 18 серпня.

Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування до 12:00 год 23 серпня.

Зарахування на навчання проводиться до 12:00 27 серпня.

 

Додатковий набір (Додаток 2.3):

 • прийом заяв та документів: з 19 вересня до 15 жовтня;
 • оприлюднення рейтингових списків осіб, із зазначенням рекомендованих до зарахування: до 12:00 21 жовтня;
 • вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування: до 12:00 28 жовтня;
 • зарахування на навчання проводиться: до 12:00 30 жовтня

 

 1. Для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та всіх інших категорій вступників (на основі раніше здобутої освіти) строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору і зарахування на навчання визначаються Правилами прийому.

Дати і етапи вступу абітурієнтів, які вступають на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника відбувається в строки описані в Додатках до цих Правил прийому (основний та додатковий набір) (Додаток 2.2; 2.3).

Вступ відбувається за мотиваційним листом.

Тривалість кожної сесії прийому документів становить не менше 5 і не більше 30 днів, зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення чергової сесії прийому заяв та документів.

 1. Прийом заяв та документів, конкурсний відбір і зарахування на навчання організованих груп вступників (крім вступників на основі базової середньої освіти) може бути дозволено Міністерством освіти і науки України за зверненням Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні, обласних (галузевих) організацій роботодавців за рахунок коштів юридичних осіб (роботодавців), але не пізніше 30 листопада.

 

Етапи вступної кампанії відображені в Додатку 2  до Правил прийому.

 

 

VI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі на навчання до закладів фахової передвищої освіти

 

 1. Вступники на навчання для здобуття фахової передвищої освіти на основі базової або повної загальної (профільної) середньої освіти подають заяви:

тільки в електронній формі (через електронний кабінет), крім визначених у цьому пункті випадків;

тільки у паперовій формі:

за наявності розбіжностей у даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти та у сертифікаті національного мультипредметного теста чи зовнішнього незалежного оцінювання (у разі їх подання); у разі подання іноземного документа про освіту;

у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;

у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;

у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу фахової передвищої освіти.

 1. Інші категорії вступників, крім зазначених у пункті 1 цього розділу, подають заяви тільки в паперовій формі.
 2. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією закладу освіти у порядку, визначеному законодавством.

Заклади освіти створюють консультаційні центри при приймальних комісіях для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу освіти з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі.

 1. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії закладу освіти. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструє уповноважена особа приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви.
 2. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньо-професійної програми) та форми здобуття освіти.

Вступники, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній території, зазначають це в заяві.

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних або юридичних осіб і поінформовані про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення, у заявах зазначають: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».

До заяви вступник додає мотиваційний лист, який подається в електронному вигляді (електронному вигляді або паперовій формі для осіб, які подають заяву в паперовій формі), додатки до мотиваційного листа приймаються на визначеній Приймальною комісією закладу освіти електронній поштовій скриньці.

 1. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто оригінали:

документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус". Особи, яким виповнилося 14 років після 01 вересня 2021 року, можуть вступати за свідоцтвом про народження за умови пред'явлення особисто документа (одного з документів), що посвідчує особу передбаченого Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус" впродовж 90 календарних днів після зарахування. В іншому випадку наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи;

військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників – посвідчень про приписку до призовних дільниць), крім випадків, передбачених законодавством;

документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України, або переселилися з неї після 01 січня 2022 року, а також вступники, які проживають на території населених пунктів на лінії зіткнення та адміністративній межі, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом N 271.

Якщо з об'єктивних причин документ про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти відсутній, може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» або виписка з Реєстру документів про освіту ЄДЕБО про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти.

 1. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників – посвідчень про приписку до призовних дільниць), крім випадків, передбачених законодавством;

копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Заклади освіти у своїх Правилах прийому встановлюють перелік документів (у тому числі додаткових), необхідних для вступу, якщо це викликано особливостями вступу на певну освітньо-професійну програму, спеціальність чи конкурсну пропозицію.

Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 січня 2022 року), та екзаменаційного листка з фотокарткою.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.  

 1. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією закладу освіти, до якого вони подаються. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.
 2. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до закладу освіти протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в ЄДЕБО, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на вебсайті (вебсторінці) закладу освіти на підставі даних, внесених до ЄДЕБО.
 3. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньо-професійної програми (спеціальності) фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим (кваліфікованим електронним) підписом під час подання заяви.
 4. Паперова заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована закладом освіти на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання для паперових заяв та не пізніш як за день до дати закінчення подання електронних заяв за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО.
 5. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.
 6. Документи про вищу духовну освіту приймаються в разі її здобуття особами до 01 вересня 2018 року і за умови подання свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту отриманого особою відповідно до Порядку державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих закладами вищої духовної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 652, або рішення вченої ради закладу вищої освіти, до структури якого входить заклад освіти, який здійснює підготовку за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра щодо визнання відповідного документа про вищу духовну освіту.

 

 

 

VII. Конкурсний відбір, його організація та проведення

 

 1. Конкурсний відбір на навчання для здобуття фахової передвищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань:

на основі базової середньої освіти для вступу на місця за кошти фізичних або юридичних осіб - на основі розгляду мотиваційних листів або творчих конкурсів (у передбачених цими Правилами випадках);

на основі повної (профільної) загальної середньої освіти для вступу на місця за кошти фізичних або юридичних осіб - на основі розгляду мотиваційних листів або творчих конкурсів (у передбачених цими Правилами випадках);

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника для вступу на місця за кошти фізичних або юридичних осіб - на основі розгляду мотиваційних листів;

в інших випадках – відповідно до Правил прийому.

 1. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного балу для спеціальності 221 Стоматологія  (розгляду мотиваційних листів), який розраховується відповідно Правил прийому.
 2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової або повної загальної (профільної) середньої освіти вступають на навчання для здобуття фахової передвищої освіти, зараховуються результати творчого конкурсу, розгляду мотиваційного листа.
 3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника вступають на навчання для здобуття фахової передвищої освіти, зараховуються результати розгляду мотиваційного листа.

 

Форми вступних випробувань:

 

спеціальність 221 Стоматологія (технік зубний) - творчий конкурс (різьблення), мотиваційний лист

 

спеціальність 223  Медсестринство (фельдшер)   – мотиваційний лист

 

спеціальність 226 Фармація, промислова фармація (асистент фармацевта)  – мотиваційний лист

Мінімальне значення кількості балів з творчого конкурсу, з якими вступник допускається до участі у конкурсі – 100 балів.

 

 1. Конкурсний бал (КБ) обчислюється:

 

1) для вступу на основі базової або повної загальної (профільної) середньої освіти:

КБ = ТК,

де ТК – оцінка творчого конкурсу.

Для осіб, зареєстрованих у селах, які здобули у рік вступу базову або повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, конкурсний бал множиться на сільський коефіцієнт (СК). СК дорівнює 1,05.

Приймальна комісія здійснює перевірку документів, що підтверджують зареєстроване (задеклароване) місце проживання особи, на відповідність вимогам законодавства, в тому числі Порядку створення, ведення та адміністрування реєстрів територіальних громад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2022 року N 265, затверджує їх своїм рішенням і вносить інформацію до ЄДЕБО. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку відповідної інформації на підставі його сканованої копії (фотокопії).

Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Параолімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням Міністерства молоді та спорту України), зараховується оцінка 200 балів.

 1. Заклад освіти у Правилах прийому самостійно визначає мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань, з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі.
 2. Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються головами приймальних комісій закладів освіти не пізніше ніж 10 травня відповідного року вступної кампанії. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм.
 3. Програми творчих конкурсів обов'язково оприлюднюються на вебсайтах (вебсторінках) закладів освіти. У програмах мають міститися критерії оцінювання підготовленості вступників.

Форму проведення творчих конкурсів заклад обирає самостійно з урахуванням необхідності створення безпечних і нешкідливих умов та дотриманням медико-санітарних вимог.

Вимоги до мотиваційних листів затверджуються головами приймальних комісій та оприлюднюються на вебсайті (вебсторінці) закладів освіти не пізніше 1 червня.

Заклад освіти проводить перевірку мотиваційних листів на оригінальність тексту та забезпечує можливість доступу до результатів такої перевірки уповноваженому з питань запобігання та виявлення корупції (далі - уповноважений).

 1. Особи, які без поважних причин (визнаних такими за рішенням приймальної комісії) не з'явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.
 2. Апеляції на результати вступних випробувань, проведених закладом освіти, розглядає апеляційна комісія цього закладу освіти, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом закладу освіти, з урахуванням необхідності залучення до її діяльності представників громадськості, органів студентського самоврядування, зовнішніх експертів.
 3. Відомості щодо результатів вступних випробувань вносяться до ЄДЕБО.
 4. Офіційне оголошення результатів творчих конкурсів та інформацію про досягнення мінімального прохідного бала, здійснюється шляхом розміщення відповідних відомостей на офіційних вебсайтах (вебсторінках) закладів освіти та вноситься до ЄДЕБО не пізніше наступного дня після їх проведення.

 

VIII. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

 

 1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

 1. Список вступників, які мають право на зарахування, впорядковується в межах кожної зазначеної в пункті першому цього розділу категорії:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

за результатами розгляду мотиваційних листів в інших випадках.

При проведенні конкурсного відбору на місця за кошти фізичних та юридичних осіб тільки за результатами розгляду мотиваційних листів, побудова рейтингового списку за результатами оцінювання мотиваційних листів здійснюється лише у випадку, коли кількість вступників перевищує кількість місць ліцензованого обсягу виділеного для відповідної категорії вступників у поточному році. У випадку коли кількість вступників не перевищує кількість виділених місць ліцензовано обсягу рейтинговий список формується в алфавітному порядку.

 1. У рейтинговому списку вступників зазначаються: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) вступника;

конкурсний бал вступника;

освітньо-професійний ступінь, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма здобуття освіти.

Прізвища вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення, адміністративної межі, особливо небезпечна територія (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2022 року, підлягають шифруванню у всіх інформаційних системах.

 1. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з ЄДЕБО та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному вебсайті (вебсторінці) закладу освіти.
 2. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за кожною конкурсною пропозицією, формуються приймальною комісією за даними ЄДЕБО та затверджуються рішенням приймальної комісії, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та вебсайті (вебсторінці) закладу освіти відповідно до строків, визначених у розділі V цих Правил.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.

 1. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання з урахуванням їх черговості в рейтинговому списку вступників.
 2. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування розміщується на вебсайті (вебсторінці) закладу освіти, а також відображається у кабінеті вступника в ЄДЕБО (за наявності).

Рекомендованим до зарахування вступникам надсилаються повідомлення засобами електронного та мобільного зв'язку відповідно до Правил прийому.

 

X. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

 

 1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі V цих Правил, зобов'язані виконати вимоги для зарахування: подати особисто документи, передбачені цим Порядком та Правилами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії закладу освіти.

Підставою для зарахування особи на навчання є виконання вимог Правил прийому на навчання для здобуття фахової передвищої освіти та укладення договору про надання освітніх послуг між закладом освіти та вступником (за участю батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників), в якому можуть бути деталізовані права та обов’язки сторін.

 1. Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може здійснюватися, крім особистого подання, шляхом:

надсилання їх засобами поштового зв'язку з обов'язковим описом вкладень на адресу Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб'єктів освітньої діяльності ЄДЕБО в терміни, визначені в розділі V цих Правил або відповідно до нього. Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті;

надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, через електронний кабінет вступника.

Договір про навчання (незалежно від джерел фінансування) між закладом освіти та вступником (за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників) є підставою для видання наказу про зарахування. Якщо вступник здійснив виконання вимог до зарахування без особистого подання документів, то наказ про зарахування може бути виданий без укладання договору. Якщо договір про навчання не буде укладено впродовж десяти календарних днів після початку навчання, то цей наказ скасовується в частині зарахування такої особи.

Особи, місце проживання яких зареєстроване (задеклароване) на тимчасово окупованій території України або на особливо небезпечній території та знаходяться на тимчасово окупованій території, особливо небезпечній території, або примусово переміщені (депортовані) на тимчасово окуповану територію, територію Російської Федерації або Республіки Білорусь мають укласти договір про навчання впродовж трьох місяців після початку навчання. В іншому випадку наказ про зарахування скасовується в частині зарахування такої особи.

Особи, які подали заяви в електронній формі без накладання кваліфікованого електронного підпису, крім того, зобов'язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.

 1. У разі зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб додатково укладається договір (контракт) між закладом освіти та фізичною або юридичною особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.
 2. Особи, які були рекомендовані до зарахування за певною конкурсною пропозицією і не виконали вимог до зарахування у строки, визначені в розділі V цих Правил, втрачають право в поточному році на зарахування, крім випадків, визначених у розділі XIІІ цих Правил.

Особи, які отримали рекомендацію до зарахування і в установлені строки, визначені у розділі V цих Правил або відповідно до нього, виконали вимоги для зарахування, підлягають зарахуванню.

 1. Порядок реалізації права вступників на обрання місця навчання за кошти фізичних, юридичних осіб визначається Правилами прийому.

 

XI. Коригування списку рекомендованих до зарахування

 

 1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування, передбачених у розділі X цих Правил, і надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком.
 2. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, зобов'язані виконати вимоги для зарахування відповідно до розділу X Правил прийому.

Договір (контракт) про надання освітніх послуг між закладом освіти та фізичною (юридичною) особою, у разі зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, укладається після видання наказу про зарахування. Якщо договір не буде укладено впродовж десяти календарних днів з дати видання наказу про зарахування, то цей наказ скасовується в частині зарахування такої особи.

Якщо вступник здійснив виконання вимог до зарахування без особистого подання документів, то наказ про зарахування може бути виданий без укладання договору, але якщо договір не буде укладено впродовж десяти календарних днів після початку навчання, то цей наказ скасовується в частині зарахування такої особи.

Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

 1. Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб визначається Правилами прийому.
 2. У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми, освітньо-професійними програмами) та формами здобуття освіти оригінали документів, передбачені Правилами прийому, зберігаються у закладі освіти за місцем навчання за державним або регіональним замовленням протягом усього строку навчання.

У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми, освітньо-професійними програмами) та формами здобуття освіти за кошти фізичних або юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному із закладів освіти на вибір студента протягом усього строку навчання. Умовою до зарахування студента до іншого закладу є надання довідки про місцезнаходження оригіналів документів. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента закладом освіти, у якому вони зберігаються.

 

XII. Наказ про зарахування, додатковий конкурс

 

 1. Накази про зарахування на навчання видаються керівником закладу фахової передвищої освіти на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в ЄДЕБО та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та вебсайті (вебсторінці) закладу освіти у вигляді списку зарахованих у строки, визначені розділом V цих Правил.
 2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника скасовується приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, визначених пунктом 5 розділу XVI цих Правил.
 3. Зараховані особи можуть бути виключені з наказу про зарахування (до наказу про зарахування вносяться зміни, що стосуються цієї особи) до закладу освіти за власним бажанням, відраховані із закладу освіти за власним бажанням, у зв'язку з чим таким особам повертаються подані ними документи не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування на підставі наказу керівника закладу освіти.
 4. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних днів від їх початку, наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.
 5. На звільнене(і) в порядку, передбаченому пунктами 2-4 цього розділу, місце (місця) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій цього закладу освіти за умови збігу предметів (творчого конкурсу) шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.

 

XІІІ. Вимоги до Правил прийому

 

 1. Правила прийому в 2022 році розробляються відповідно до законодавства України та Порядку прийому 2022р., затверджуються педагогічною радою закладу фахової передвищої освіти, розміщуються на вебсайті (вебсторінці) закладу освіти www.monada.lviv.ua і вносяться до ЄДЕБО до 31 травня 2022 року. Правила прийому діють протягом 2022 року.
 2. Правила прийому оприлюднюються державною мовою. У разі прийняття рішення місцевою радою щодо використання регіональних мов або мов національних меншин Правила прийому також оприлюднюються цими мовами.

Правила прийому повинні містити:

перелік            акредитованих        та        неакредитованих              освітньо-професійних

програм (рішення щодо акредитації освітньо-професійної програми вноситься до ЄДЕБО), а також конкурсних пропозицій, за якими здійснюється прийом;

порядок проведення конкурсного відбору, корегування рейтингових списків, корегування списків рекомендованих до зарахування та строки зарахування вступників;

перелік конкурсних пропозицій, вступ на які на місця за кошти фізичних, юридичних осіб;

порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);

порядок і строки прийому заяв і документів;

порядок            проведення         вступних         випробувань,         спосіб       та        місце

оприлюднення їх результатів;

порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних випробувань, що проведені закладом фахової передвищої освіти;

порядок і строки прийому заяв і документів, проведення вступних випробувань, творчих конкурсів та строки зарахування вступників із числа іноземців та закордонних українців, які прибули в Україну з метою навчання;

порядок та форми проведення творчих конкурсів, які передбачені Правилами прийому;

вичерпний порядок обчислення конкурсного бала;

 1. Правила прийому повинні визначати порядок та умови зберігання робіт вступників. Роботи вступників, виконані ними на творчих конкурсах, які не прийняті на навчання, зберігаються не менше одного року, потім знищуються, про що складається акт.
 2. Порядок додаткового конкурсного відбору на навчання для конкурсної пропозиції за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб у межах ліцензованих обсягів надається за всіма заявами, поданими вступниками. Вступники при зарахуванні на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб після закінчення строку прийому документів можуть змінювати спеціальність та форму здобуття освіти на іншу в межах одного закладу освіти (за умови збігу умов вступу та за наявності вакантних місць ліцензованого обсягу шляхом перенесення заяви та за умови, що таке перенесення не призводить до зарахування за відповідною формою здобуття освіти у терміни, які не відповідають цим Правилам).
 3. Небюджетні конкурсні пропозиції можуть вноситись до ЄДЕБО до 23 червня 2022 року включно.

Створення будь-яких нових конкурсних пропозицій для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової або повної загальної (профільної) середньої освіти у період з 24 червня 2022 року до 24 вересня 2022 року не здійснюється.

 1. Небюджетні конкурсні пропозиції можуть створюватися за потреби:

для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за іншою спеціальністю особами, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) освіти, або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план;

для вступу іноземних громадян та осіб без громадянства;

для вступу на старші курси з нормативним терміном навчання;

для вступу мешканців тимчасово окупованої території та населених пунктів на лінії зіткнення та адміністративної межі.

 1. Обсяг прийому на небюджетні конкурсні пропозиції визначається в Правилах прийому в межах ліцензованого обсягу з урахуванням його поділу за формами здобуття освіти.

 

XV. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти

 

 1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми освітній омбудсмен та/або представник Служби освітнього омбудсмена, представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Порядок акредитації журналістів у приймальній комісії визначається правилами прийому.
 2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права спостерігати за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов'язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення до засідання з документами, що надаються членам комісії.
 3. Заклад освіти зобов'язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (освітньо-професійної програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньо-професійною програмою), оприлюднюються на вебсайті (вебсторінці) закладу освіти.
 4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проєктом порядку денного засідання оприлюднюється на вебсайті (вебсторінці) закладу освіти.
 5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про участь в учнівських олімпіадах, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання, про трудовий договір на працевлаштування для здобуття освіти за дуальною формою є підставою для скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника.
 6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, вартість навчання за спеціальностями (спеціалізаціями, освітньо-професійними програмами), осіб (прізвища та ініціали), які подали заяви щодо вступу, їх рекомендування до зарахування та зарахування до закладів фахової передвищої освіти здійснюється на підставі даних ЄДЕБО через розділ «Вступ» вебсайту ЄДЕБО за електронною адресою: https://vstup.edbo.gov.ua/, а також інформаційними системами (відповідно до договорів, укладених власниками (розпорядниками) таких систем з технічним адміністратором ЄДЕБО).

 

 

 

Розглянуто та затверджено

педагогічною радою

ТзОВ Львівський медичний фаховий коледж «Монада»

Протокол №7 від 08.07.22

 

 

 

Додаток 1      

до  Правил прийому на навчання до ТзОВ Львівський медичний фаховий коледж «Монада» в 2022 році

                                                                                                             (пункту 5 розділу І)

 

ПЕРЕЛІК

спеціальностей, прийом на навчання до закладів фахової передвищої освіти,  за якими здійснюється на основі базової або повної загальної (профільної) середньої освіти з урахуванням рівня творчих  та/або фізичних здібностей вступників

 

 

 

 

Шифр галузі Галузь знань Код спеціальності Найменування спеціальності
22 Охорона здоров'я 221 Стоматологія

 

 

Додаток 2

До Правил прийому

До ТзОВ Львівський медичний фаховий коледж «Монада» в 2022 році

(пункт 1,2,3 розділу V)

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2022 РОКУ

вступ на основі БЗСО

для здобуття освітньо-професійного ступеня Фаховий молодший бакалавр

 

Денна форма навчання (Додаток 2.1)

Реєстрація електронних кабінетів Ел. прийом документів + (мотиваційний лист)

 

Ел. прийом документів

 (для абітурієнтів, які складають творчі конкурси) + мотиваційний лист

 

Творчі конкурси

 

 

Рейтинговий список

(на основі творчого конкурсу)

 

Виконання вимог до зарахування

 

Зарахування

 

Основна сесія

 

23.06- 31.10

 

30.06 - 13.07 30.06 - 13.07 14.07-21.07 До 12:00 26.07 До 12:00 02.08 До 12:00 03.08
Додаткова сесія (1 етап)
23.06- 31.10

 

08.08-04.09 08.08-28.08

 

29.08- 04.09 До 12:00 08.09 До 12:00 11.09.22 До 12.00 16.09

 

Додаткова сесія (2 етап)
23.06- 31.10

 

19.09 – 16.10 19.09 – 08.10 10.10-16.10 До 12:00 19.10 До 12.00 25.10 До 12:00 31.10

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2022 РОКУ

вступ на основі ПЗСО

або здобутої раніше вищої  освіти/кваліфікований робітник

для здобуття освітньо-професійного ступеня Фаховий молодший бакалавр

 

Денна форма навчання (Додаток 2.2)

Реєстрація електронних кабінетів Ел. прийом документів + (мотиваційний лист)

 

Ел. прийом документів

(для абітурієнтів, які складають творчі конкурси) + мотиваційний лист;

 

Творчі конкурси;

 

 

Рейтинговий список

(на основі творчого конкурсу)

 

Виконання вимог до зарахування

 

Зарахування

 

 
Основна сесія

 

01.07-31.10

 

14.07- 31.08 14.07– 05.08 08.08-16.08 До 12:00 01.09 До 12:00 15.09 До 12:00 16.09  
Додаткова сесія (1 етап)
01.07-31.10

 

19.09- 16.10

 

19.09- 08.10

 

10.10 -16.10 До 12:00 19.10 До 12:00 25.10 До 12:00 30.10  
Додаткова сесія (2 етап)
01.07-31.10

 

31.10 – 20.11 31.10– 12.11 14.11– 20.11 До 12:00 23.11 До 12:00 27.11 До 12:00 30.11  

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2022 РОКУ

вступ на основі ПЗСО

та раніше здобутої вищої освіти/кваліфікований робітник

для здобуття освітньо-професійного ступеня Фаховий молодший бакалавр

 

Заочна форма (Додаток 2.3)

Реєстрація електронних кабінетів Ел. прийом документів + мотиваційний лист Рейтинговий список Виконання вимог до зарахування Зарахування
  Основний етап
01.07-31.10 14.07-13.08 До 12:00 18.08 До 12:00 23.08 До 12:00 27.08
  Додаткова сесія (1 етап)
01.07-31.10 19.09 – 15.10 До 12:00 21.10 До 12:00 28.10 До 12:00 30.10

 

 

 

Правила прийому на навчання зі змінами для здобуття фахової передвищої освіти

до Хустської філії ТзОВ Львівський медичний фаховий коледж «Монада»

в 2022 році

 

I. Загальні положення

 

 1. Порядком керуються суб’єкти освітньої діяльності, які здійснюють прийом на навчання для здобуття фахової передвищої освіти незалежно від форм власності та сфери управління (далі – заклад освіти).
 2. Підставою для оголошення прийому на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра є ліцензія Міністерства освіти і науки України на здійснення освітньої діяльності на рівні фахової передвищої освіти та правила прийому, які затверджено педагогічною радою закладу освіти (далі – Правила прийому).
 3. Прийом на навчання для здобуття фахової передвищої освіти здійснюється закладом освіти ТзОВ Львівський медичний фаховий коледж «Монада» на конкурсній основі за відповідними джерелами фінансування.
 4. Організацію прийому вступників для здобуття фахової передвищої освіти здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом керівника закладу освіти. Головою приймальної комісії призначається керівник закладу фахової передвищої освіти. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію закладу освіти, затвердженим наказом керівника закладу освіти – юридичної особи, з урахуванням вимог Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про приймальну комісію закладу освіти оприлюднюється на його офіційному вебсайті (вебсторінці).

Керівник закладу освіти забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі Порядку, Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу та/або виконання процедур вступної кампанії керівником закладу освіти.

Усі питання, пов'язані з прийомом на навчання для здобуття фахової передвищої освіти, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на офіційному вебсайті (вебсторінці) http://www.monada-khust.com.ua закладу освіти не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення.

 1. У цих Правилах прийому терміни вжито в таких значеннях:

вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника до здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, що проводиться у формі індивідуальної усної співбесіди, конкурсу творчих (далі – творчого конкурсу) або інших видів вступних випробувань, встановлених відповідно до Правилах прийому;

вступник – особа, яка подала заяву(и) про допуск до участі в конкурсному відборі на одну (декілька) конкурсних пропозицій;

конкурсна пропозиція – пропозиція закладу освіти (відокремленого структурного підрозділу закладу освіти) щодо кількості місць для прийому вступників на певні спеціальності (одну або декілька спеціалізацій, освітньо-професійних програм, тощо в межах спеціальності), форми здобуття освіти, курсу, творчих конкурсів, вимог до мотиваційних листів вступників, строку навчання на основі здобутого освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня або освітнього ступеня. Розрізняють основні та небюджетні конкурсні пропозиції. У разі якщо конкурсна пропозиція поєднує декілька освітньо-професійних програм тощо, в Правилах прийому зазначаються порядок розподілу здобувачів між ними та строки обрання здобувачами таких програм не раніше двох місяців після початку навчання;

конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, яка обраховується за результатами вступних випробувань та іншими конкурсними показниками з точністю до одиниці відповідно до  Правил прийому;

конкурсний відбір – процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів та/або мотиваційних листів для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра відповідно до Правилах прийому (незалежно від форми власності закладу освіти та джерел фінансування навчання);

мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітньо-професійну програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано копії (фотокопії) матеріалів, що підтверджують викладену в листі інформацію;

небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням);

особливо небезпечна територія - територія України, яка визнана тимчасово окупованою в умовах воєнного стану відповідно до пункту 3 частини першої статті 3 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", територіальні громади, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), переліки яких сформовано в електронній формі відповідно до Положення про інформаційну систему формування переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 травня 2022 року N 562, а у разі відсутності технічної можливості формування такого переліку в електронній формі - затверджені Мінреінтеграції за погодженням з Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових (військово-цивільних) адміністрацій;

організована група вступників – це зовнішньо створена роботодавцем група вступників, які вступають для здобуття фахової передвищої освіти за однією освітньо-професійною програмою за кошти роботодавця;

рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно до Правил прийому;

старші курси – курси освітньо-професійних програм закладів фахової передвищої освіти, окрім першого;

творчий конкурс – форма вступного випробування для вступу для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, яка передбачає очну або дистанційну (за рішенням закладу освіти) перевірку та оцінювання творчих здібностей вступника (у тому числі здобутої раніше спеціалізованої освіти), необхідних для здобуття фахової передвищої освіти за спеціальністю, яка включена до Переліку спеціальностей, прийом на навчання до закладів фахової передвищої освіти, за якими здійснюється на основі базової або повної загальної (профільної) середньої освіти з урахуванням рівня творчих здібностей вступників, наведеного у додатку 1 до цього Порядку. За результатами творчого конкурсу виставляється позитивна оцінка за шкалою 100-200 (з кроком від одного до десяти балів) або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»);

технічна помилка – помилка, допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення відомостей про вступника або заяви до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – ЄДЕБО), що підтверджується актом про допущену технічну помилку;

чергова сесія прийому заяв – період прийому заяв та документів під час вступної кампанії, визначений Правилами прийому закладу фахової передвищої освіти від п’яти до тридцяти календарних днів.

Термін «закордонні українці» вжито у значенні, наведеному в Законі України «Про закордонних українців».

Інші терміни вжито у значеннях, наведених у Законах України «Про освіту» та «Про фахову передвищу освіту».

 

II. Прийом на навчання до закладів фахової передвищої освіти

 

 1. Для здобуття фахової передвищої освіти приймаються:

особи, які здобули базову середню освіту – для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за денною (дуальною) формою здобуття освіти одночасно із виконанням освітньої програми профільної середньої освіти професійного спрямування;

особи, які здобули повну загальну середню освіту (профільну середню освіту);

особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника;

особи,   які здобули освітньо-кваліфікаційний      рівень молодшого спеціаліста або освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра;

особи, які здобули будь-який ступінь вищої освіти.

Для здобуття фахової передвищої освіти за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий освітньо-професійний ступінь чи ступінь (рівень) вищої освіти або мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

 1. Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, можуть прийматись на другий (третій) курс або на перший курс (зі скороченим строком навчання).

Для здобуття фахової передвищої освіти за іншою спеціальністю особи можуть вступати на другий (третій) курс або на перший курс (зокрема, зі скороченим строком навчання).

Відраховані здобувачі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста можуть бути поновленими для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність у тому самому або іншому закладі освіти на такий самий або наступний курс, на спеціальність іншої галузі знань на такий самий або попередній курс.

Відраховані здобувачі вищої освіти ступенів молодшого бакалавра, бакалавра мають право бути поновленими для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за індивідуальною програмою на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність у тому самому або іншому закладі освіти.

 1. Прийом на навчання проводиться за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.

Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує заклад освіти, що здійснює підготовку за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра відповідно до наявних ліцензій, та вносить до ЄДЕБО у визначені цими  Правилами строки.

Назви конкурсних пропозицій формуються без позначок та скорочень державною мовою і можуть дублюватися іншими мовами.

 1. Особливості прийому на навчання для здобуття фахової передвищої освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення та адміністративній межі або які переселилися з неї після 01 січня 2022 року, в частині проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, отримання документа державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту (якщо особа не отримала документ про освіту відповідно до законодавства), визначаються відповідно до Правил прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2021 року № 271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за № 505/36127 (далі - наказ № 271).

Особливості прийому на навчання для здобуття фахової передвищої освіти осіб, які зареєстровані на особливо небезпечній території та знаходяться на особливо небезпечній території, або примусово переміщені (депортовані) на тимчасово окуповану територію, територію Російської Федерації або Республіки Білорусь визначено у розділі VIII цього Порядку.

 

ТзОВ Львівський медичний фаховий коледж «Монада» здійснює прийом на навчання згідно з Ліцензією - серія АЕ, № 458761 від 05.08.2014р., за акредитованими освітньо-професійними програмами:

 

Галузь знань -  22 Охорона здоров’я:

 

Спеціальність 221 «Стоматологія»;

- Освітньо-професійна програма  «Стоматологія ортопедична», кваліфікація - технік зубний – сертифікат ПС 001895;

 

Спеціальність 223 «Медсестринство»:

- Освітньо-професійна програма «Лікувальна справа», кваліфікація – фельдшер – сертифікат  ПС 001896.

 

Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»

- Освітньо-професійна програма «Фармація, промислова фармація», кваліфікація -  асистент фармацевта – сертифікат ПС 001897

 

Відбіркова комісія працює щоденно (крім неділі) з 9.00 до 18.00, перерва з 13.00 до 13.30.

 

 

ІІІ. Джерела фінансування здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

 

 1. Фінансування підготовки здобувачів освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра здійснюється:

за кошти фізичних або юридичних осіб (на умовах контракту).

Особи, які здобули повну загальну середню освіту за кошти державного або місцевого бюджету, можуть вступати для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової середньої освіти лише за кошти фізичних або юридичних осіб.

 1. Іноземці та особи без громадянства, у тому числі закордонні українці, які постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, які потребують додаткового захисту, мають право на здобуття фахової передвищої освіти нарівні з громадянами України.
 2. Особи, які здобувають фахову передвищу освіту, мають право на здобуття освіти одночасно за декількома освітньо-професійними програмами у закладі фахової передвищої освіти, а також у декількох закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої (вищої) освіти за різними формами здобуття освіти, за умови отримання тільки однієї освіти за кошти державного або місцевого бюджету.

 

ІV. Обсяги прийому

 

 1. Прийом на навчання до ТзОВ Львівський медичний фаховий коледж «Монада» здійснюється в межах ліцензованого обсягу за кожною спеціальністю. Прийом на навчання на старші курси здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу.

Ліцензований обсяг встановлюється для кожної спеціальності і визначає максимальну кількість здобувачів фахової передвищої освіти на одному курсі (році навчання), яким заклад освіти може одночасно забезпечити здобуття фахової передвищої освіти відповідно до ліцензійних умов.

 1. Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначається закладом освіти у межах ліцензованого обсягу з урахуванням його поділу за формами здобуття освіти та оприлюднюються на офіційному вебсайті (вебсторінці) закладу освіти.

 

Хустська філія ТзОВ Львівський медичний фаховий коледж «Монада»

здійснює прийом на навчання за таким ліцензованим обсягом :

 

Галузь знань -  22 Охорона здоров’я:

 

Спеціальність 221 «Стоматологія»

- Освітньо-професійна програма «Стоматологія ортопедична», кваліфікація - технік зубний – 30;

 

Спеціальність 223 «Медсестринство»

- Освітньо-професійна програма «Лікувальна справа», кваліфікація - фельдшер – 25.

 

Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»

- Освітньо-професійна програма «Фармація, промислова фармація»,

кваліфікація -   асистент фармацевта (денна форма навчання) – 25;

кваліфікація -   асистент фармацевта (заочна форма навчання) – 10.

 

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 

 1. Для вступників на основі базової середньої освіти за денною (дуальною) формою здобуття освіти:
 • реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 23 червня та завершується 31 жовтня;
 • прийом заяв та документів, визначених розділом VI цих Правил,

починається 30 червня та закінчується 13 липня о 18:00 год;

Додатковий набір для здобуття фахової передвищої освіти виключно за кошти фізичних або юридичних осіб заклад освіти визначає своїми Правилами прийому за умови додаткового зарахування не пізніше 31 жовтня. При цьому тривалість кожної сесії прийому документів становить не менше 5 днів.

 • творчі конкурси проводяться: з 14 липня до 21 липня.

Творчі конкурси для вступників, які зареєстровані на особливо небезпечній території, проводяться дистанційно за їх зверненням;

творчі конкурси, під час додаткового набору для здобуття фахової передвищої освіти виключно за кошти фізичних або юридичних осіб заклад фахової передвищої освіти проводить в строки, визначені Правилами прийому; творчі конкурси можуть проводитись відповідно до Переліку спеціальностей, прийом на навчання до закладів фахової передвищої освіти за якими здійснюється на основі базової або повної загальної (профільної) середньої освіти з урахуванням рівня творчих здібностей вступників (додаток  1 до цього Порядку); творчі конкурси проводяться в один тур;

 • рейтинговий список вступників, які вступають на основі вступних випробувань, із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття фахової передвищої освіти не пізніше: 12:00 год 26 липня;
 • вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахування – до 12:00 год 02 серпня;
 • зарахування вступників відбувається:

за кошти  фізичних або юридичних осіб – не пізніше ніж 03 серпня,

додаткове зарахування – не пізніше ніж 31 жовтня.

 

Додатковий набір (Додаток 2.1) для здобуття фахової передвищої освіти виключно за кошти фізичних або юридичних осіб заклад освіти визначає своїми Правилами прийому за умови додаткового зарахування не пізніше 31 жовтня. При цьому тривалість кожної сесії прийому документів становить не менше 5 днів.

 • прийом заяв та документів, визначених розділом VII цих Правил прийому:

1 етап: починається 08 серпня та закінчується 04 вересня о 18:00 год;

 • етап: починається 19 вересня та закінчується 16 жовтня о 18:00 год;
 • творчі конкурси проводяться:

1 етап: з 29 серпня до 04 вересня;

2 етап: з 10 жовтня до 16 жовтня; прийом на навчання до закладів фахової передвищої освіти, за якими здійснюється на основі базової або повної загальної середньої освіти з урахуванням рівня творчих здібностей вступників  (додаток 1); творчі конкурси проводяться в один тур;

 • рейтинговий список вступників, які вступають на основі творчого конкурсу, із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття фахової передвищої освіти та оприлюднюється не пізніше:

1 етап: 12:00 год 08 вересня;

2 етап: 12:00 год 19 жовтня

 • вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахування:
 • етап: до 12:00 год 11 вересня;
 • етап: до 12:00 год. 25 жовтня
 • зарахування вступників відбувається за кошти фізичних або юридичних осіб:

1 етап: до 12:00 16 вересня,

2 етап: - не пізніше ніж 31 жовтня.

 

 1. Для вступників на основі повної загальної (профільної) середньої освіти за денною (дуальною) формою здобуття освіти:

 

 • реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня та завершується 31 жовтня;
 • прийом заяв та документів, передбачених розділом VI цих Правил, розпочинається 14 липня;
 • прийом заяв та документів закінчується:

о 18:00 год 05 серпня – для осіб, які вступають на основі творчих конкурсів;

о 18:00 год 31 серпня – для осіб, які вступають на основі тільки мотиваційного листа;

 

додатковий набір для здобуття фахової передвищої освіти виключно за кошти фізичних або юридичних осіб заклад фахової передвищої освіти може передбачити своїми Правилами прийому за умови додаткового зарахування не пізніше 30 листопада;

 • творчі конкурси, проводяться в кілька потоків з 08 серпня по 16 серпня включно.

Творчі конкурси, під час додаткового набору для здобуття фахової передвищої освіти виключно за кошти фізичних або юридичних осіб заклад фахової передвищої освіти проводить в строки, визначені Правилами прийому.

 • рейтинговий список вступників, які вступають на основі творчих конкурсів, із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра не пізніше 12:00 год 01 вересня;
 • вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця до 12:00 год 15 вересня;
 • зарахування вступників відбувається:

за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 12:00 год 16 вересня  (додаткове зарахування на вільні місця виключно за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 30 листопада);

 

Додатковий набір (Додаток 2.2):

 • прийом заяв та документів, передбачених розділом VI цих Правил, розпочинається

1 етап: 19 вересня;

2 етап: 31 жовтня.

 • прийом заяв та документів закінчується:

1 етап: о 18:00 год 08 жовтня – для осіб, які вступають на основі творчих конкурсів;

о 18:00 год 16 жовтня – для осіб, які вступають на основі тільки мотиваційного листа;

2 етап: о 18:00 год 12 листопада – для осіб, які вступають на основі творчих конкурсів;

о 18:00 год 20 листопада – для осіб, які вступають на основі тільки мотиваційного листа;

Додаткові сесії творчих конкурсів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб проводяться:

1 етап: з 10 жовтня по 16 жовтня;

2 етап: з 14 листопада до 20 листопада

 • рейтинговий список:

1 етап: до 19 жовтня;

2 етап: 23 листопада

 • виконання вступниками вимог до зарахування, які отримали рекомендації, за кошти фізичних та юридичних осіб:

1 етап: до 18.00 25 жовтня;

2 етап: до 18:00 27 листопада

 • зарахування:

1 етап: не пізніше 30 жовтня;

2 етап: не пізніше 30 листопада

 

 1. Для вступників на основі повної загальної (профільної) середньої освіти за іншими (крім денної та дуальної) заочною формою здобуття освіти строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб визначаються Правилами прийому, при цьому прийом документів починається не раніше 13 липня, тривалість кожної сесії прийому документів становить не більше 30 днів, зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення чергової сесії прийому заяв та документів, протягом яких проводиться конкурсний відбір, але не пізніше 30 листопада 2022 року.

Прийом заяв та документів на заочну форму навчання проводиться:

Прийом документів та мотиваційного листа від вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти та для вступників, які вступають на основі раніше здобутої освіти  - у електронній або паперовій формі – з 14  липня до 13 серпня

Рейтинговий список вступників  - до 12:00 18 серпня.

Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування до 12:00 год 23 серпня.

Зарахування на навчання проводиться до 12:00 27 серпня.

 

Додатковий набір (Додаток 2.3):

 • прийом заяв та документів: з 19 вересня до 15 жовтня;
 • оприлюднення рейтингових списків осіб, із зазначенням рекомендованих до зарахування: до 12:00 21 жовтня;
 • вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування: до 12:00 28 жовтня;
 • зарахування на навчання проводиться: до 12:00 30 жовтня

 

 1. Для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та всіх інших категорій вступників (на основі раніше здобутої освіти) строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору і зарахування на навчання визначаються Правилами прийому.

Дати і етапи вступу абітурієнтів, які вступають на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника відбувається в строки описані в Додатках до цих Правил прийому (основний та додатковий набір) (Додаток 2.2; 2.3).

Вступ відбувається за мотиваційним листом.

Тривалість кожної сесії прийому документів становить не менше 5 і не більше 30 днів, зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення чергової сесії прийому заяв та документів.

 1. Прийом заяв та документів, конкурсний відбір і зарахування на навчання організованих груп вступників (крім вступників на основі базової середньої освіти) може бути дозволено Міністерством освіти і науки України за зверненням Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні, обласних (галузевих) організацій роботодавців за рахунок коштів юридичних осіб (роботодавців), але не пізніше 30 листопада.

 

Етапи вступної кампанії відображені в Додатку 2  до Правил прийому.

 

 

VI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі на навчання до закладів фахової передвищої освіти

 

 1. Вступники на навчання для здобуття фахової передвищої освіти на основі базової або повної загальної (профільної) середньої освіти подають заяви:

тільки в електронній формі (через електронний кабінет), крім визначених у цьому пункті випадків;

тільки у паперовій формі:

за наявності розбіжностей у даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти та у сертифікаті національного мультипредметного теста чи зовнішнього незалежного оцінювання (у разі їх подання); у разі подання іноземного документа про освіту;

у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;

у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;

у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу фахової передвищої освіти.

 1. Інші категорії вступників, крім зазначених у пункті 1 цього розділу, подають заяви тільки в паперовій формі.
 2. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією закладу освіти у порядку, визначеному законодавством.

Заклади освіти створюють консультаційні центри при приймальних комісіях для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу освіти з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі.

 1. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії закладу освіти. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструє уповноважена особа приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви.
 2. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньо-професійної програми) та форми здобуття освіти.

Вступники, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній території, зазначають це в заяві.

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних або юридичних осіб і поінформовані про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення, у заявах зазначають: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».

До заяви вступник додає мотиваційний лист, який подається в електронному вигляді (електронному вигляді або паперовій формі для осіб, які подають заяву в паперовій формі), додатки до мотиваційного листа приймаються на визначеній Приймальною комісією закладу освіти електронній поштовій скриньці.

 1. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто оригінали:

документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус". Особи, яким виповнилося 14 років після 01 вересня 2021 року, можуть вступати за свідоцтвом про народження за умови пред'явлення особисто документа (одного з документів), що посвідчує особу передбаченого Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус" впродовж 90 календарних днів після зарахування. В іншому випадку наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи;

військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників – посвідчень про приписку до призовних дільниць), крім випадків, передбачених законодавством;

документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України, або переселилися з неї після 01 січня 2022 року, а також вступники, які проживають на території населених пунктів на лінії зіткнення та адміністративній межі, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом N 271.

Якщо з об'єктивних причин документ про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти відсутній, може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» або виписка з Реєстру документів про освіту ЄДЕБО про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти.

 1. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників – посвідчень про приписку до призовних дільниць), крім випадків, передбачених законодавством;

копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Заклади освіти у своїх Правилах прийому встановлюють перелік документів (у тому числі додаткових), необхідних для вступу, якщо це викликано особливостями вступу на певну освітньо-професійну програму, спеціальність чи конкурсну пропозицію.

Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 січня 2022 року), та екзаменаційного листка з фотокарткою.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.  

 1. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією закладу освіти, до якого вони подаються. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.
 2. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до закладу освіти протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в ЄДЕБО, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на вебсайті (вебсторінці) закладу освіти на підставі даних, внесених до ЄДЕБО.
 3. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньо-професійної програми (спеціальності) фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим (кваліфікованим електронним) підписом під час подання заяви.
 4. Паперова заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована закладом освіти на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання для паперових заяв та не пізніш як за день до дати закінчення подання електронних заяв за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО.
 5. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.
 6. Документи про вищу духовну освіту приймаються в разі її здобуття особами до 01 вересня 2018 року і за умови подання свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту отриманого особою відповідно до Порядку державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих закладами вищої духовної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 652, або рішення вченої ради закладу вищої освіти, до структури якого входить заклад освіти, який здійснює підготовку за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра щодо визнання відповідного документа про вищу духовну освіту.

 

 

 

VII. Конкурсний відбір, його організація та проведення

 

 1. Конкурсний відбір на навчання для здобуття фахової передвищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань:

на основі базової середньої освіти для вступу на місця за кошти фізичних або юридичних осіб - на основі розгляду мотиваційних листів або творчих конкурсів (у передбачених цими Правилами випадках);

на основі повної (профільної) загальної середньої освіти для вступу на місця за кошти фізичних або юридичних осіб - на основі розгляду мотиваційних листів або творчих конкурсів (у передбачених цими Правилами випадках);

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника для вступу на місця за кошти фізичних або юридичних осіб - на основі розгляду мотиваційних листів;

в інших випадках – відповідно до Правил прийому.

 1. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного балу для спеціальності 221 Стоматологія  (розгляду мотиваційних листів), який розраховується відповідно Правил прийому.
 2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової або повної загальної (профільної) середньої освіти вступають на навчання для здобуття фахової передвищої освіти, зараховуються результати творчого конкурсу, розгляду мотиваційного листа.
 3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника вступають на навчання для здобуття фахової передвищої освіти, зараховуються результати розгляду мотиваційного листа.

 

Форми вступних випробувань:

 

спеціальність 221 Стоматологія (технік зубний) - творчий конкурс (різьблення), мотиваційний лист

 

спеціальність 223  Медсестринство (фельдшер)   – мотиваційний лист

 

спеціальність 226 Фармація, промислова фармація (асистент фармацевта)  – мотиваційний лист

Мінімальне значення кількості балів з творчого конкурсу, з якими вступник допускається до участі у конкурсі – 100 балів.

 

 1. Конкурсний бал (КБ) обчислюється:

 

1) для вступу на основі базової або повної загальної (профільної) середньої освіти:

КБ = ТК,

де ТК – оцінка творчого конкурсу.

Для осіб, зареєстрованих у селах, які здобули у рік вступу базову або повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, конкурсний бал множиться на сільський коефіцієнт (СК). СК дорівнює 1,05.

Приймальна комісія здійснює перевірку документів, що підтверджують зареєстроване (задеклароване) місце проживання особи, на відповідність вимогам законодавства, в тому числі Порядку створення, ведення та адміністрування реєстрів територіальних громад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2022 року N 265, затверджує їх своїм рішенням і вносить інформацію до ЄДЕБО. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку відповідної інформації на підставі його сканованої копії (фотокопії).

Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Параолімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням Міністерства молоді та спорту України), зараховується оцінка 200 балів.

 1. Заклад освіти у Правилах прийому самостійно визначає мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань, з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі.
 2. Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються головами приймальних комісій закладів освіти не пізніше ніж 10 травня відповідного року вступної кампанії. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм.
 3. Програми творчих конкурсів обов'язково оприлюднюються на вебсайтах (вебсторінках) закладів освіти. У програмах мають міститися критерії оцінювання підготовленості вступників.

Форму проведення творчих конкурсів заклад обирає самостійно з урахуванням необхідності створення безпечних і нешкідливих умов та дотриманням медико-санітарних вимог.

Вимоги до мотиваційних листів затверджуються головами приймальних комісій та оприлюднюються на вебсайті (вебсторінці) закладів освіти не пізніше 1 червня.

Заклад освіти проводить перевірку мотиваційних листів на оригінальність тексту та забезпечує можливість доступу до результатів такої перевірки уповноваженому з питань запобігання та виявлення корупції (далі - уповноважений).

 1. Особи, які без поважних причин (визнаних такими за рішенням приймальної комісії) не з'явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.
 2. Апеляції на результати вступних випробувань, проведених закладом освіти, розглядає апеляційна комісія цього закладу освіти, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом закладу освіти, з урахуванням необхідності залучення до її діяльності представників громадськості, органів студентського самоврядування, зовнішніх експертів.
 3. Відомості щодо результатів вступних випробувань вносяться до ЄДЕБО.
 4. Офіційне оголошення результатів творчих конкурсів та інформацію про досягнення мінімального прохідного бала, здійснюється шляхом розміщення відповідних відомостей на офіційних вебсайтах (вебсторінках) закладів освіти та вноситься до ЄДЕБО не пізніше наступного дня після їх проведення.

 

VIII. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

 

 1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

 1. Список вступників, які мають право на зарахування, впорядковується в межах кожної зазначеної в пункті першому цього розділу категорії:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

за результатами розгляду мотиваційних листів в інших випадках.

При проведенні конкурсного відбору на місця за кошти фізичних та юридичних осіб тільки за результатами розгляду мотиваційних листів, побудова рейтингового списку за результатами оцінювання мотиваційних листів здійснюється лише у випадку, коли кількість вступників перевищує кількість місць ліцензованого обсягу виділеного для відповідної категорії вступників у поточному році. У випадку коли кількість вступників не перевищує кількість виділених місць ліцензовано обсягу рейтинговий список формується в алфавітному порядку.

 1. У рейтинговому списку вступників зазначаються: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) вступника;

конкурсний бал вступника;

освітньо-професійний ступінь, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма здобуття освіти.

Прізвища вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення, адміністративної межі, особливо небезпечна територія (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2022 року, підлягають шифруванню у всіх інформаційних системах.

 1. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з ЄДЕБО та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному вебсайті (вебсторінці) закладу освіти.
 2. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за кожною конкурсною пропозицією, формуються приймальною комісією за даними ЄДЕБО та затверджуються рішенням приймальної комісії, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та вебсайті (вебсторінці) закладу освіти відповідно до строків, визначених у розділі V цих Правил.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.

 1. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання з урахуванням їх черговості в рейтинговому списку вступників.
 2. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування розміщується на вебсайті (вебсторінці) закладу освіти, а також відображається у кабінеті вступника в ЄДЕБО (за наявності).

Рекомендованим до зарахування вступникам надсилаються повідомлення засобами електронного та мобільного зв'язку відповідно до Правил прийому.

 

X. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

 

 1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі V цих Правил, зобов'язані виконати вимоги для зарахування: подати особисто документи, передбачені цим Порядком та Правилами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії закладу освіти.

Підставою для зарахування особи на навчання є виконання вимог Правил прийому на навчання для здобуття фахової передвищої освіти та укладення договору про надання освітніх послуг між закладом освіти та вступником (за участю батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників), в якому можуть бути деталізовані права та обов’язки сторін.

 1. Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може здійснюватися, крім особистого подання, шляхом:

надсилання їх засобами поштового зв'язку з обов'язковим описом вкладень на адресу Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб'єктів освітньої діяльності ЄДЕБО в терміни, визначені в розділі V цих Правил або відповідно до нього. Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті;

надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, через електронний кабінет вступника.

Договір про навчання (незалежно від джерел фінансування) між закладом освіти та вступником (за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників) є підставою для видання наказу про зарахування. Якщо вступник здійснив виконання вимог до зарахування без особистого подання документів, то наказ про зарахування може бути виданий без укладання договору. Якщо договір про навчання не буде укладено впродовж десяти календарних днів після початку навчання, то цей наказ скасовується в частині зарахування такої особи.

Особи, місце проживання яких зареєстроване (задеклароване) на тимчасово окупованій території України або на особливо небезпечній території та знаходяться на тимчасово окупованій території, особливо небезпечній території, або примусово переміщені (депортовані) на тимчасово окуповану територію, територію Російської Федерації або Республіки Білорусь мають укласти договір про навчання впродовж трьох місяців після початку навчання. В іншому випадку наказ про зарахування скасовується в частині зарахування такої особи.

Особи, які подали заяви в електронній формі без накладання кваліфікованого електронного підпису, крім того, зобов'язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.

 1. У разі зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб додатково укладається договір (контракт) між закладом освіти та фізичною або юридичною особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.
 2. Особи, які були рекомендовані до зарахування за певною конкурсною пропозицією і не виконали вимог до зарахування у строки, визначені в розділі V цих Правил, втрачають право в поточному році на зарахування, крім випадків, визначених у розділі XIІІ цих Правил.

Особи, які отримали рекомендацію до зарахування і в установлені строки, визначені у розділі V цих Правил або відповідно до нього, виконали вимоги для зарахування, підлягають зарахуванню.

 1. Порядок реалізації права вступників на обрання місця навчання за кошти фізичних, юридичних осіб визначається Правилами прийому.

 

XI. Коригування списку рекомендованих до зарахування

 

 1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування, передбачених у розділі X цих Правил, і надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком.
 2. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, зобов'язані виконати вимоги для зарахування відповідно до розділу X Правил прийому.

Договір (контракт) про надання освітніх послуг між закладом освіти та фізичною (юридичною) особою, у разі зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, укладається після видання наказу про зарахування. Якщо договір не буде укладено впродовж десяти календарних днів з дати видання наказу про зарахування, то цей наказ скасовується в частині зарахування такої особи.

Якщо вступник здійснив виконання вимог до зарахування без особистого подання документів, то наказ про зарахування може бути виданий без укладання договору, але якщо договір не буде укладено впродовж десяти календарних днів після початку навчання, то цей наказ скасовується в частині зарахування такої особи.

Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

 1. Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб визначається Правилами прийому.
 2. У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми, освітньо-професійними програмами) та формами здобуття освіти оригінали документів, передбачені Правилами прийому, зберігаються у закладі освіти за місцем навчання за державним або регіональним замовленням протягом усього строку навчання.

У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми, освітньо-професійними програмами) та формами здобуття освіти за кошти фізичних або юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному із закладів освіти на вибір студента протягом усього строку навчання. Умовою до зарахування студента до іншого закладу є надання довідки про місцезнаходження оригіналів документів. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента закладом освіти, у якому вони зберігаються.

 

XII. Наказ про зарахування, додатковий конкурс

 

 1. Накази про зарахування на навчання видаються керівником закладу фахової передвищої освіти на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в ЄДЕБО та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та вебсайті (вебсторінці) закладу освіти у вигляді списку зарахованих у строки, визначені розділом V цих Правил.
 2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника скасовується приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, визначених пунктом 5 розділу XVI цих Правил.
 3. Зараховані особи можуть бути виключені з наказу про зарахування (до наказу про зарахування вносяться зміни, що стосуються цієї особи) до закладу освіти за власним бажанням, відраховані із закладу освіти за власним бажанням, у зв'язку з чим таким особам повертаються подані ними документи не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування на підставі наказу керівника закладу освіти.
 4. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних днів від їх початку, наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.
 5. На звільнене(і) в порядку, передбаченому пунктами 2-4 цього розділу, місце (місця) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій цього закладу освіти за умови збігу предметів (творчого конкурсу) шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.

 

XІІІ. Вимоги до Правил прийому

 

 1. Правила прийому в 2022 році розробляються відповідно до законодавства України та Порядку прийому 2022р., затверджуються педагогічною радою закладу фахової передвищої освіти, розміщуються на вебсайті (вебсторінці) закладу освіти www.monada.lviv.ua і вносяться до ЄДЕБО до 31 травня 2022 року. Правила прийому діють протягом 2022 року.
 2. Правила прийому оприлюднюються державною мовою. У разі прийняття рішення місцевою радою щодо використання регіональних мов або мов національних меншин Правила прийому також оприлюднюються цими мовами.

Правила прийому повинні містити:

перелік            акредитованих        та        неакредитованих              освітньо-професійних

програм (рішення щодо акредитації освітньо-професійної програми вноситься до ЄДЕБО), а також конкурсних пропозицій, за якими здійснюється прийом;

порядок проведення конкурсного відбору, корегування рейтингових списків, корегування списків рекомендованих до зарахування та строки зарахування вступників;

перелік конкурсних пропозицій, вступ на які на місця за кошти фізичних, юридичних осіб;

порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);

порядок і строки прийому заяв і документів;

порядок            проведення         вступних         випробувань,         спосіб       та        місце

оприлюднення їх результатів;

порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних випробувань, що проведені закладом фахової передвищої освіти;

порядок і строки прийому заяв і документів, проведення вступних випробувань, творчих конкурсів та строки зарахування вступників із числа іноземців та закордонних українців, які прибули в Україну з метою навчання;

порядок та форми проведення творчих конкурсів, які передбачені Правилами прийому;

вичерпний порядок обчислення конкурсного бала;

 1. Правила прийому повинні визначати порядок та умови зберігання робіт вступників. Роботи вступників, виконані ними на творчих конкурсах, які не прийняті на навчання, зберігаються не менше одного року, потім знищуються, про що складається акт.
 2. Порядок додаткового конкурсного відбору на навчання для конкурсної пропозиції за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб у межах ліцензованих обсягів надається за всіма заявами, поданими вступниками. Вступники при зарахуванні на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб після закінчення строку прийому документів можуть змінювати спеціальність та форму здобуття освіти на іншу в межах одного закладу освіти (за умови збігу умов вступу та за наявності вакантних місць ліцензованого обсягу шляхом перенесення заяви та за умови, що таке перенесення не призводить до зарахування за відповідною формою здобуття освіти у терміни, які не відповідають цим Правилам).
 3. Небюджетні конкурсні пропозиції можуть вноситись до ЄДЕБО до 23 червня 2022 року включно.

Створення будь-яких нових конкурсних пропозицій для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової або повної загальної (профільної) середньої освіти у період з 24 червня 2022 року до 24 вересня 2022 року не здійснюється.

 1. Небюджетні конкурсні пропозиції можуть створюватися за потреби:

для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за іншою спеціальністю особами, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) освіти, або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план;

для вступу іноземних громадян та осіб без громадянства;

для вступу на старші курси з нормативним терміном навчання;

для вступу мешканців тимчасово окупованої території та населених пунктів на лінії зіткнення та адміністративної межі.

 1. Обсяг прийому на небюджетні конкурсні пропозиції визначається в Правилах прийому в межах ліцензованого обсягу з урахуванням його поділу за формами здобуття освіти.

 

XV. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти

 

 1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми освітній омбудсмен та/або представник Служби освітнього омбудсмена, представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Порядок акредитації журналістів у приймальній комісії визначається правилами прийому.
 2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права спостерігати за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов'язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення до засідання з документами, що надаються членам комісії.
 3. Заклад освіти зобов'язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (освітньо-професійної програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньо-професійною програмою), оприлюднюються на вебсайті (вебсторінці) закладу освіти.
 4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проєктом порядку денного засідання оприлюднюється на вебсайті (вебсторінці) закладу освіти.
 5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про участь в учнівських олімпіадах, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання, про трудовий договір на працевлаштування для здобуття освіти за дуальною формою є підставою для скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника.
 6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, вартість навчання за спеціальностями (спеціалізаціями, освітньо-професійними програмами), осіб (прізвища та ініціали), які подали заяви щодо вступу, їх рекомендування до зарахування та зарахування до закладів фахової передвищої освіти здійснюється на підставі даних ЄДЕБО через розділ «Вступ» вебсайту ЄДЕБО за електронною адресою: https://vstup.edbo.gov.ua/, а також інформаційними системами (відповідно до договорів, укладених власниками (розпорядниками) таких систем з технічним адміністратором ЄДЕБО).

 

 

 

Розглянуто та затверджено

педагогічною радою

ТзОВ Львівський медичний фаховий коледж «Монада»

Протокол №7 від 08.07.22

 

 

 

 

Додаток 1      

до  Правил прийому на навчання до ТзОВ Львівський медичний фаховий коледж «Монада» в 2022 році

                                                                                                             (пункту 5 розділу І)

 

ПЕРЕЛІК

спеціальностей, прийом на навчання до закладів фахової передвищої освіти,  за якими здійснюється на основі базової або повної загальної (профільної) середньої освіти з урахуванням рівня творчих  та/або фізичних здібностей вступників

 

 

 

 

Шифр галузі Галузь знань Код спеціальності Найменування спеціальності
22 Охорона здоров'я 221 Стоматологія

 

 

 

Додаток 2

До Правил прийому

До ТзОВ Львівський медичний фаховий коледж «Монада» в 2022 році

(пункт 1,2,3 розділу V)

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2022 РОКУ

вступ на основі БЗСО

для здобуття освітньо-професійного ступеня Фаховий молодший бакалавр

 

Денна форма навчання (Додаток 2.1)

Реєстрація електронних кабінетів Ел. прийом документів + (мотиваційний лист)

 

Ел. прийом документів

 (для абітурієнтів, які складають творчі конкурси) + мотиваційний лист

 

Творчі конкурси

 

 

Рейтинговий список

(на основі творчого конкурсу)

 

Виконання вимог до зарахування

 

Зарахування

 

Основна сесія

 

23.06- 31.10

 

30.06 - 13.07 30.06 - 13.07 14.07-21.07 До 12:00 26.07 До 12:00 02.08 До 12:00 03.08
Додаткова сесія (1 етап)
23.06- 31.10

 

08.08-04.09 08.08-28.08

 

29.08- 04.09 До 12:00 08.09 До 12:00 11.09.22 До 12.00 16.09

 

Додаткова сесія (2 етап)
23.06- 31.10

 

19.09 – 16.10 19.09 – 08.10 10.10-16.10 До 12:00 19.10 До 12.00 25.10 До 12:00 31.10

 

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2022 РОКУ

вступ на основі ПЗСО

або здобутої раніше вищої  освіти/кваліфікований робітник

для здобуття освітньо-професійного ступеня Фаховий молодший бакалавр

 

Денна форма навчання (Додаток 2.2)

Реєстрація електронних кабінетів Ел. прийом документів + (мотиваційний лист)

 

Ел. прийом документів

(для абітурієнтів, які складають творчі конкурси) + мотиваційний лист;

 

Творчі конкурси;

 

 

Рейтинговий список

(на основі творчого конкурсу)

 

Виконання вимог до зарахування

 

Зарахування

 

 
Основна сесія

 

01.07-31.10

 

14.07- 31.08 14.07– 05.08 08.08-16.08 До 12:00 01.09 До 12:00 15.09 До 12:00 16.09  
Додаткова сесія (1 етап)
01.07-31.10

 

19.09- 16.10

 

19.09- 08.10

 

10.10 -16.10 До 12:00 19.10 До 12:00 25.10 До 12:00 30.10  
Додаткова сесія (2 етап)
01.07-31.10

 

31.10 – 20.11 31.10– 12.11 14.11– 20.11 До 12:00 23.11 До 12:00 27.11 До 12:00 30.11  

 

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2022 РОКУ

вступ на основі ПЗСО

та раніше здобутої вищої освіти/кваліфікований робітник

для здобуття освітньо-професійного ступеня Фаховий молодший бакалавр

 

Заочна форма (Додаток 2.3)

Реєстрація електронних кабінетів Ел. прийом документів + мотиваційний лист Рейтинговий список Виконання вимог до зарахування Зарахування
  Основний етап
01.07-31.10 14.07-13.08 До 12:00 18.08 До 12:00 23.08 До 12:00 27.08
  Додаткова сесія (1 етап)
01.07-31.10 19.09 – 15.10 До 12:00 21.10 До 12:00 28.10 До 12:00 30.10

 

 

 

 

2018 Хустська філія ТзОВ Медичний коледж “Монада“ Всі права застережено