Вступні випробування

ПРО КОЛЕДЖ

Структура коледжу

Навчальний процес

Наші досягнення

Студентське життя

Абітурієнту

Студентам

Фотоальбоми

Програма вступних випрубовувань для абітурієнтів з базовою загальною середньою освітою: 

Біологія

Різьблення

Українська мова

Хімія

 

Конкурсний відбір, його організація та проведення

 1. Конкурсний відбір на навчання для здобуття фахової передвищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань:

для вступу на основі базової загальної середньої освіти - у формі вступних іспитів, творчих конкурсів або співбесіди в передбачених цими Правилами випадках;

для вступу на основі повної (профільної) загальної середньої освіти - у формі зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів у будь-яких комбінаціях на власний розсуд вступника, творчих конкурсів, або співбесіди в передбачених цими Правилами випадках. У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019,2020 та 2021 років;

для вступу на основі освітньо - кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника - у формі зовнішнього незалежного оцінювання або іспиту з української мови на власний розсуд та фахових вступних випробувань;

в інших випадках - у формах, встановлених Правилами прийому.

 1. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до цих Правил прийому.
 2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття фахової передвищої освіти, зараховуються результати вступних іспитів:

 

Перший предмет: для всіх спеціальностей - з української мови.

 

Другий предмет:

спеціальність 221 Стоматологія (технік зубний) - творчий конкурс (різьблення)

спеціальність 223  Медсестринство (фельдшер)   – з біології або хімії (на вибір абітурієнта);

спеціальність 226 Фармація, промислова фармація (фармацевт– з хімії або біології (на вибір абітурієнта).

Мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань, з якими вступник допускається до участі у конкурсі – 100 балів.

 1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти (профільної) вступають на навчання для здобуття фахової передвищої освіти, зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання або результати вступних випробувань:

 

Перший предмет: для всіх спеціальностей - з української мови (або української мови та літератури)

Другий предмет:

спеціальність 221 Стоматологія (технік зубний) - творчий конкурс (різьблення) ;

спеціальність 223 Медсестринство (фельдшер)   – з біології, або математика, або історії України (на вибір абітурієнта);

спеціальність 226 Фармація, промислова фармація (фармацевт)  – з біології, або хімії, або математики (на вибір абітурієнта).

Мінімальне значення кількості балів сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів), з якими вступник допускається до участі у конкурсі100 балів.

 1. Для конкурсного відбору осіб, які раніше здобули освітньо – кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста чи вищий ступінь освіти, або мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план зараховуються результатами фахового вступного випробовування у вигляді тестів:

- за спорідненою спеціальністю – з фармакології;

- за іншим напрямом – з хімії.

 1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника вступають на навчання для здобуття фахової передвищої освіти, зараховуються результати вступного іспиту з української мови та фахового вступного випробування з хімії.
 2. Інші вступні випробування та показники конкурсного відбору визначаються Правилами прийому.
 3. Конкурсний бал (КБ) обчислюється:
 • для вступу на основі базової загальної середньої освіти за формулою

КБ = П1 + П2 + А,

де ПІ - оцінка вступного іспиту з української мови ;

П2 - оцінка вступного іспиту або творчого конкурсу (або сумарна оцінка двох турів творчого конкурсу за умови їх проведення) з другого предмета;

А - середній бал документа про базову загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до Таблиці переведення середнього бала документа про середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, у шкалу 100-200 (додаток 2);

Оцінки вступних іспитів виставляються за шкалою 100-200.

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2021 року з базових предметів, за умови їх проведення, останній додаток встановлюється рівним 50. Інформацію про них приймальні комісії отримують з ЄДЕБО.

 • для вступу на основі повної загальної (профільної) середньої освіти за формулою

КБ = ПІ + П2 + А,

де ПІ - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з української мови. Замість результатів з української мови можуть використовуватися результати з української мови і літератури. У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років;

П2 - оцінка вступного іспиту або творчого конкурсу (або сумарна оцінка двох турів творчого конкурсу за умови їх проведення) з другого предмета;

А - середній бал документа про повну загальну (профільну) середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до Таблиці переведення середнього бала документа про середню освіту, обрахованого за 12- бальною шкалою, у шкалу 100-200 (додаток 2);

У разі подання результатів зовнішнього незалежного оцінювання бал вступника за відповідне вступне випробування підвищується на 25 відсотків.

Результати вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників на основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Параолімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням Міністерства культури, молоді та спорту України), зараховується оцінка 200 балів з другого вступного випробування.

 • для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого

робітника за формулою

КБ = ПІ + П2 + ОУ,

де ПІ - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з української мови. Замість результатів з української мови можуть використовуватися результати з української мови і літератури.

У разі подання результатів зовнішнього незалежного оцінювання бал вступника за відповідне вступне випробування підвищується на 25 відсотків.

У 2021 році приймаються  сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років;

П2 - оцінка фахового вступного випробування;

ОУ - бал призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з професій. Оцінки вступних іспитів виставляються за шкалою 100-200.

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) ревіти з професій 2021 року, за умови їх проведення, останній доданок встановлюється рівним 100.

 1. В інших випадках конкурсний бал розраховується як сума балів за вступні випробування та інші показники конкурсного відбору відповідно до Правил прийому.
 2. Оцінки з документа про базову або повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються так: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». У разі відсутності з об'єктивних причин додатка до документа про базову або повну загальну (профільну) середню освіту його середній бал за 12-бальною шкалою вважається таким, що дорівнює 2.
 3. У разі відсутності з об'єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень), ступінь вищої освіти його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.
 4. Заклад освіти у Правилах прийому самостійно визначає мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань, з якими вступник допускається до участі у конкурсі.
 5. Оцінка за творчий конкурс обчислюється як сума отриманих балів за кожний тур конкурсу, яких не може бути більше двох. Вступники, які отримали оцінку нижче мінімально встановленого приймальною комісією бала на одному з них, не допускаються до участі у наступному турі творчого конкурсу та конкурсному відборі на навчання.
 6. Програми вступних іспитів та співбесід затверджують голови приймальних комісій закладів освіти не пізніше ніж 31 березня відповідного року вступної кампанії.

Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти.

Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються головами приймальних комісій закладів освіти не пізніше ніж 31 березня відповідного року вступної кампанії. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм.

Програми співбесід, вступних іспитів, фахових випробувань та творчих конкурсів обов’язково оприлюднюються на вебсайтах (вебсторінках) закладів освіти. У програмах мають міститися критерії оцінювання підготовленості вступників.

Форму проведення вступних іспитів та творчих конкурсів заклад обирає самостійно з урахуванням необхідності створення безпечних і нешкідливих умов та дотриманням медико-санітарних вимог.

 1. Особи, які без поважних причин (визнаних такими за рішенням приймальної комісії) не з'явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.
 2. Апеляції на результати вступних випробувань, проведені закладом освіти, розглядає апеляційна комісія цього закладу освіти, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом закладу освіти.
 3. Відомості щодо результатів вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до ЄДЕБО. У разі зміни балів з конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за результатами апеляцій приймальні комісії після відповідного повідомлення ЄДЕБО вносять відповідні зміни в документацію, перераховують конкурсний бал.
 4. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані за заявою вступника для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в цьому закладі освіти.

VIIІ. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

 

 1. Спеціальними умовами участі у конкурсному відборі під час вступу для здобуття фахової передвищої освіти є:

зарахування за співбесідою.

 1. Проходять вступні випробування у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування: :

особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту населення).

2018 Хустська філія ТзОВ Медичний коледж “Монада“ Всі права застережено